Kwaliteit

Beroepsvereniging, privacy en klachtenregeling


We hechten er grote waarde aan dat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. Bovendien vinden we het belangrijk om uitwisseling met collega's te hebben. Daarom zijn we aangesloten bij een aantal beroepsverenigingen. Het is zo een vorm van kwaliteitsgarantie en het biedt de mogelijkheid tot vergoeding van de therapie.


We zijn bij de volgende beroepsverenigingen en organisaties aangesloten:


Beeldend therapeut Ineke de Groot:
- Beroepsvereniging het NVPA

- Koepelorganisatie: RBCZ 
 

Muziektherapeut Marijke Blokdijk:
- Koepelorganisatie RBCZ

- Beroepsvereniging het NVPA

- Beroepsvereniging Complementaire Kwaliteitstherapeuten

Privacy

Uiteraard besteden we alle aandacht aan het waarborgen van de privacy. Hierbij gaan we uit van de voorschriften vanuit de beroepsvereniging het NVPA. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsregistraties en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
In het kort komt dit o.a. neer op het volgende:
- Van de behandeling/begeleiding wordt een dossier bijgehouden, waarin

  alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd.
- Dit wordt 20 jaar bewaard.
- Cliënt heeft informatieplicht, d.w.z. dat de cliënt naar beste weten die

  inlichtingen dient te verstrekken en die medewerking dient te verlenen,

  die de hulpverlener redelijkerwijs voor de behandeling nodig heeft.
- We hanteren een geheimhoudingsplicht: dit houdt in dat we aan niemand

  inlichtingen verstrekken, of inzage geven in het dossier, tenzij je hiervoor

  toestemming heeft gegeven.
- De opgeslagen cliëntgegevens zijn uiteraard zodanig opgeslagen dat

  onbevoegden hier geen toegang toe hebben. Hiermee voldoen we aan

  de eisen van de AVG.

Klachtenregeling

Wij doen ons best om zorg van goede kwaliteit te leveren. We streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten.
Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en je teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is, kun je het beste hierover contact opnemen met de therapeut in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan je onvrede in een gesprek worden weggenomen.
Als je er in een gesprek niet uit komt en de onvrede blijft bestaan, dan kun je de klacht neerleggen bij de hieronder vermeldde geschillencommissies waar we bij zijn aangesloten.

 


Ineke is als beeldend therapeut aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

De klachtenprocedure van de SCAG ligt ter inzage bij Ineke. De website van SCAG is: www.scag.nl.

 

 

© 't Creatief Collectief 2022

Marijke valt als Kwaliteitstherapeut voor zowel muziektherapie als energetische therapie onder Wkkgz- klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie zie: www.gatgeschillen.nl